Wskazania Biskupa Tarnowskiego w sprawie
Wczesnej Komunii św. w Diecezji Tarnowskiej

l. Racje za wprowadzeniem Wczesnej Komunii świętej
Przez Wczesną Komunię św. rozumie się przygotowanie dzieci
przedszkolnych do pełnego uczestnictwa_ we Mszy świętej.
Praktyka tak rozumianej Wczesnej Komunii św. nie jest czymś nowym w
Kościele katolickim. Już w Kościele/starożytnym traktowana była jako
realizacja wezwania Chrystusowego: ./dopuście dzieciom przyjść do mnie, a nie
zabraniajcie im. Do takich, bowiem nalezy Królestwo Boże ” (Mk 10, 13-16).
Autorytatywnie nakazał ją papież sw. Pius X w dekrecie: „Quam singulari”
z dnia 8 sierpnia 1910 r. Papież oparł się na uchwale IV Soboru Laterańskiego
(1215) mówiącej o tym, że katolicy po dojściu do lat rozeznania są zobowiązani
przystąpić raz w roku, w czasie wielkanocnym do Komunii św.
Pius X podkreśla, że „wiek rozeznania tak dla spowiedzi, jak i dla Komunii
św. jest ten, w którym dziecko zaczyna używać rozumu, to jest_około siódmego
roku życia. Od tej pory rozpoczyna się obowiązek zadośćuczynienia
podwójnemu przykazaniu o spowiedzi i Komunii św.” (AAS 1910, 582).
Czytamy w „Quam singulari”: „Co się tyczy spowiedzi, to za wiek rozeznania
trzeba uważać ten wiek, w którym dziecko zdoła już odróżnić to, co uczciwe, od
tego, co jest nieuczciwe, czyli wiek, kiedy dziecko dochodzi do niejakiego
“używania” rozumu. Podobnie co do Pierwszej Komunii, uznać zależy za wiek
rozeznania ten, w którym dziecko umie odróżnić Chleb eucharystyczny od
zwykłego chleba, a to właśnie jest ów wiek, w którym dziecko osiągnęło
używanie rozumu, “(tamże). Pisze dalej św. Pius X: „nie potrzeba zatem
doskonałej znajomości prawd wiary, wystarczy, bowiem znajomość niektórych
zasadniczych prawd czyli jako taka znajomość; nie jest też potrzebne pełne
używanie rozumu, wystarczy początkowe, czyli jako takie używanie rozumu.
Wobec tego należy należy bezwarunkowo zganić odkładanie pierwszej Komunii
świętej i wyznaczanie wieku dojrzalszego do jej przyjęcia.” (tamże, s. 583) •
Za praktyką Wczesnej Komunii św. przemawiają racje teologiczne, etyczno
– moralne i wychowawcze.
Dekret „Quam singulari” podaje jedną bardzo ważną rację teologiczną, a
mianowicie, że dzieci, przez sakramentalne zbliżenie się do Jezusa Chrystusa
mają żyć Jego życiem. Kościół naucza, że Komunia św., pogłębia zjednoczenie
z Chrystusem, chroni przed grzechem, gładzi grzechy powszednie, tworzy
Kościół i buduje jedność chrześcijan. Każdy z tych owoców może  stać się
również bogactwem duszy u dzieci przedszkolnych.
Racją natury etyczno – moralnej jest to, iż dziecko nie spotkało się jeszcze
ze złem i inaczej przeżywa dzień I Komunii św., a ponadto przez Komunię św.
znajdzie na pewno obronę przed niebezpieczeństwem zepsucia moralnego.

Racją wychowawczą jest m.in. kształtowanie sumienia dziecka. Dzieci w
wieku przedszkolnym mają nieskażone wyczucie dobra i zła. Stąd podejmowane
wysiłki do dobrego przygotowania i odprawienia spowiedzi mogą rodzić u nich
radość płynącą z czystego sumienia. Wypływający stąd pokój wewnętrzny może
stać się na przyszłość niekiedy decydującym motywem właściwego traktowania
sakramentu pokuty. Dobrze przygotowane i odprawiane pierwsze spowiedzi św.
staną się szkołą dobrze uformowanego^ sumienia. Doświadczenie pokazuje, że
małe dziecko można nie tylko ochronić przed grzechem, ale przede wszystkim
mobilizować do praktyki cnót także w stopniu heroicznym, odpowiadającym
wiekowi dziecka. Często, bowiem małe dzieci są bardziej niż dorośli, zdolne do
duchowego trudu i wzrostu, jeśli jest on motywowany wiarą i miłością do Pana
Jezusa. Wymownym tego świadectwem są dzieci z Fatimy: bł. Franciszek i bł.
Hiacynta, a u nas bł. Karolina Kózka.
Współczesne dzieci są ponadto dojrzałe do życia eucharystycznego jeszcze
przed pójściem do szkoły. Dzieci te pragną Komunii św., dopytują się o nią
rodziców, którzy do niej przystępują i nie jest to tylko chęć naśladowania
starszych.
Ponadto przygotowanie dziecka do Wczesnej Komunii św. w rodzime przyczynia się
do ożywienia i pogłębienia w niej życia religijnego. Przygotowanie bowiem do
Wczesnej Komunii św. spoczywa w naturalny sposób na rodzicach. Staje się ono
okazją i bodźcem duchowego wzrostu także samych rodziców i zarówno ojca jak i
matki. Rodzice ci mogą tworzyć przy parafii – odrębną grupę duszpasterską
spełniającą postulat katechezy dorosłych. Rodzice tacy mogą też włączyć się w inne grupy duszpasterskie czy stowarzyszenia, aby bardziej uczestniczyć i dynamizować życie parafialne. W Kościele tarnowskim istniała praktyka Wczesnej Komunii św. Zachęcały do niej listy pasterskie biskupów Jana Stepy, Karola Pękali i Jerzego Ablewicza. Owocność tej praktyki potwierdzają liczne powołania kapłańskie w takich
parafiach jak Szczepanów czy Jodłowa, gdzie jej gorliwymi apostołami byli
księża Władysław Mędrala i Jan Starzak. Dopuszcza ją także IV Synod Diecezji
Tarnowskiej. ( por. Instrukcja o przygotowaniu dzieci do pierwszej spowiedzi i
komunii św.; nr 4).
2. Kryteria dopuszczania dzieci do Wczesnej Komunii św.

a) Wczesna-Komunia św. nie może być ruchem masowym. Ma ona dotyczyć
dzieci przedszkolnych, odznaczających się szczególnie na swój wiek dojrzałą
wiarą i wysokim poziomem umysłowym. Dzieci te powinny się wykazać
znajomością istotnych wiadomości religijnych, koniecznych do przystąpienia do
spowiedzi i Komunii św. Rozeznanie stanu przygotowania dzieci do przyjęcia
tych sakramentów należy do katechetów i duszpasterzy, zwłaszcza księdza
proboszcza.
b) Prośbę o dopuszczenie do przygotowania dziecka do Wczesnej Komunii
św. składają Rodzice (ojciec i matka!) na ręce proboszcza. Równocześnie
zobowiązują się oni do troski o religijne prowadzenie dziecka w okresie
przygotowania do przyjęcia przez nie Wczesnej Komunii św. oraz do opieki
duchowej nad nim po przyjęciu I Komunii św.
c) W przypadku zagrożenia życia dziecka dopuszcza się je do Wczesnej
Komunii św. po stosownym do jego możliwości przygotowaniu.
d) Katechetą przygotowującym do Wczesnej Komunii św. powinien być ks.
proboszcz; w wyjątkowych wypadkach inny kapłan, przez niego wyznaczony.
3. Zalecenia szczegółowe.
a) warunki dopuszczenia do Wczesnej Komunii św. spełniane przez
dziecko:
– dojrzała, dla wieku dziecka, wiara,
– wysoki poziom umysłowy dziecka,
– znajomość istotnych wiadomości religijnych,
– udział  w  comiesięcznej  katechezie parafialnej   i  celebracjach
liturgicznych,
– udział w katechezie przedszkolnej.
b) warunki spełniane przez rodziców:
– prośba o dopuszczenie dziecka do Wczesnej Komunii św. składana na
ręce proboszcza,
–  troska o życie religijne dziecka w okresie przed i po przyjęciu przez nie
Wczesnej Komunii św.,
– udział w cotygodniowej katechezie parafialnej
– prowadzenie katechezy domowej przygotowującej dziecko do Wczesnej
Komunii św.
– uczestnictwo w celebracjach liturgicznych przeznaczonych dla nich i ich
dzieci.
– przykładne życie religijne
– troska Q pogłębienie własnego życia religijnego przez modlitwę
indywidualną i rodzinną, przez regularne przyjmowanie sakramentów,
lekturę Pisma św.
c) zadania księdza proboszcza:
– stwarza w parafii sprzyjającą atmosferę wokół Wczesnej Komunii św.
– w odpowiedzi na prośbę rodziców, organizuje katechezę parafialną dla –
nich i dla dzieci mających przystąpić do Wczesnej Komunii św.
– czuwa nad właściwym przebiegiem katechez i celebracji liturgicznych.
– w razie wątpliwości dopuszcza, bądź nie dopuszcza dziecko do Wczesnej
Komunii św*.
– organizuje przebieg spowiedzi i uroczystości Wczesnej Komunii św.
d) zadania księdza przygotowującego do Wczesnej Komunii św.
– organizuje katechezę parafialną dla rodziców dwa razy w miesiącu,
– organizuje sześć w ciągu roku sześć celebracji liturgicznych dla dzieci i
rodziców,
– dopuszcza dziecko do pierwszej spowiedzi i Komunii św.
4.   Organizacja przygotowania do Wczesnej Komunii św.
– Tematyka katechez dla dzieci dotyczyć winna podstawowych, prawd
katechizmowych. Powinna prowadzić do ośmielania/dzieci do rozmawiania o
prawach Bożych. W metodologu należy posługiwać się metodami
aktywizującymi a nie podlącymi.
– Tematy katechez dla rodziców winny dotyczyć treści związanych z
sakramentami pokuty i Eucharystii, oraz zagadanień wychowawczych.
– Celebracje liturgiczne, to uroczyście odprawiane niedzielne Msze św., w
których poprzez symbole i znaki jak: znak krzyża na czole dzieci nakreślony
przez kapłana i rodziców, zapalenie świec, poświęcenie medalików i
różańców, odnowienie przyrzeczeń chrztu, dziecko jest wprowadzane w
misterium sakramentów.
Ostatnia celebracja to krótkie nabożeństwo pokutne z pierwszą
indywidualną spowiedzią dzieci.
5. Organizacja uroczystości Wczesnej Komunii św.
Nie należy łączyć terminu Wczesnej spowiedzi i Komunii św. z terminem
I Komunii św. dzieci z klas drugich.
– Po uroczystości Wczesnej Komunii św. nie organizuje się tzw. Białego
Tygodnia. Dzieci te mogą uczestniczyć w Białym Tygodniu razem z dziećmi
klasy drugiej.
– Dziecko przystępujące do Wczesnej Komunii św. może przystąpić
uroczyście w klasie II do Komunii św. razem ze swoimi rówieśnikami,
podczas ich pierwszej Komunii św.
Tarnów, 23 października 2005r.,
w Niedzielę zakończenia Roku Eucharystii.

Bp Wiktor Skworc                           BISKUP TARNOWSKI

BISKUP TARNOWSKI
ZARZĄDZENIE
Mając na uwadze nauczanie IV Soboru Laterańskiego, papieża Piusa X,
dyspozycje Kodeksu Prawa Kanonicznego (zob. kań. 913 § l) oraz
postanowienia IV Synodu Diecezji Tarnowskiej (zob. Instrukcja o
przygotowaniu dzieci do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św.) zalecam
wprowadzanie praktyki Wczesnej Komunii w parafiach Diecezji Tarnowskiej.
Realizację niniejszej decyzji regulują Wskazania Biskupa Tarnowskiego
w sprawie Wczesnej Komunii św. w Diecezji Tarnowskiej, które stanowią
integralna część  niniejszego zarządzenia.
Podejmowaniu dzieła Wczesnej Komunii w parafiach błogosławię!
Tarnów, 23 października 2005r.,
w Niedzielę zakończenia Roku Eucharystii.
L.dz.: OH.III-4/11/05

Kategorie: Ogłoszenia

Strona parafia.mystkow.pl korzysta z plików cookie. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
OK, zgadzam się
x